Právní služby

Občanské právo

 • sepisování smluvních dokumentů (smlouvy kupní, darovací, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o výměnku)
 • řešení spotřebitelských sporů
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v sousedských sporech
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení, zpracování přihlášky pohledávky
 • zastupování dlužníků v insolvenčním řízení, zpracování insolvenčního návrhu včetně návrhu na oddlužení

Pracovní právo

 • právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • sepisování smluvní dokumentace 
 • příprava interních předpisů zaměstnavatele
 • zastupování při jednání s kolektivními orgány
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • řešení vztahů s pracovním poměrem souvisejících - ukončení pracovního poměru, odstupné, odpovědnost za škodu apod.

Trestní právo

 • zastupování ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • sepis trestního oznámení
 • uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestným činem
 • poradenství v rámci prevence trestní odpovědnosti právnických osob

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny zakladatelských dokumentů, přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích
 • převody podílů ve společnostech či družstvech
 • sepisování smluvních dokumentů
 • tvorba všeobecných obchodních podmínek
 • přeměny obchodních společností (fúze, rozdělení, převod jmění, změny právní formy)
 • zastupování společníků v korporátních záležitostech, v soudních sporech s tím souvisejících
 • likvidace obchodních korporací i družstev a jejich výmaz z obchodního rejstříku

Realitní právo

 • komplexní právní servis při převodech nemovitých věcí 
 • sepisování smluv - kupních, darovacích, dohod o vypořádání podílového spoluvlastnictví, smluv o zřízení věcného břemene, služebnosti bytu, práva dožití apod.
 • zajištění advokátní úschovy kupní ceny
 • nájemní i podnájemní smlouvy
 • pachtovní smlouvy
 • ověřování podpisů

Rodinné právo

 • zastupování v rodinněprávních věcech
 • sepsání návrhu na rozvod manželství, zastupování v rozvodovém řízení
 • poradenství ve věci rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, určení péče o děti i výživného
 • změny vyživovací povinnosti
 • výživné mezi manžely
 • zastupování v soudních řízeních

Odměna advokáta za poskytování právních služeb bude stanovena na základě dohody mezi advokátem a klientem, a to s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Nedohodnou-li se advokát s klientem jinak, řídí se odměna advokáta vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb v platném znění.