Mgr. Lucie Pavlicová

advokát

Právní služby

Občanské právo

Poskytuji komplexní právní poradenství v oblasti občanského práva, ať již jde o sepisování smluvních dokumentů, řešení spotřebitelských sporů či řešení sporů sousedských, vymáhání pohledávek, zastupování v dědickém řízení, zastupování v insolvenčním řízení apod.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva se zaměřuji především na právo obchodních korporací, sepisování smluv, součinnost při zakládání obchodních korporací i družstev, jejich přeměn (fúze, rozdělení, převod jmění, změny právní formy), převody podílů, zastupování společníků v korporátních záležitostech a v soudních sporech s tím souvisejících, likvidace obchodních korporací i družstev a jejich výmaz z obchodního rejstříku.

Pracovní právo

Poskytuji právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele, ať již jde o sepisování smluvní dokumentace včetně interních předpisů, zastupování při jednání s kolektivními orgány, zastupování v pracovněprávních sporech, řešení vztahů s pracovním poměrem souvisejících - ukončení pracovního poměru, odstupné, odpovědnost za škodu .apod.

Realitní právo

Poskytuji komplexní právní servis při převodech nemovitých věcí, sepsání smlouvy kupní či darovací, smlouvy o zřízení zástavního práva, věcného břemene (např. služebnost bytu), sepisování nájemních i podnájemních smluv apod., včetně zajištění advokátní úschovy finančních prostředků a ověřování podpisů, včetně součinnosti při realizaci developerských projektů.

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytuji zastupování ve všech fázích trestního řízení, včetně  poskytování poradenství v rámci prevence trestní odpovědnosti právnických osob, jakož i zastupování poškozených v trestním řízení, sepisování trestních oznámení, uplatnění nároku na náhradu škody způsobené trestným činem v rámci adhezního řízení. 

Rodinné právo

Nabízím zastupování v rodinněprávních věcech, ať již jde o rozvod manželství, úpravu péče o nezletilé děti či výživného, vypořádání společného jmění manželů, včetně zastupování v soudních řízeních v těchto věcech vedených,

Mgr. Lucie Pavlicová, advokát

Advokátní kancelář Brno, Riegrova 1378/1

Tel.: + 420 728 546 160E-mail: pavlicova@akpavlicova.cz

ID datové schránky: 7avmgen

Orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, a to na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ze dne 5. 2. 2016., sídlo pověřeného subjektu je Národní 16, Praha, internetová stránka www.cak.cz.